เลือกหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดอบรม


รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร คำอธิบายหลักสูตร สถานะ/การดำเนินการ
les-00001 อบรมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ อบรมสมาชิกใหม่ ตาม หลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ เข้าอบรม